SENSITIV IMAGO

Medicínský přístroj Sensitiv Imago slouží k neinvazivnímu komplexnímu biorezonančnímu vyšetření, k přímé léčbě organismu, k výběru preparátů (alopatických, homeopatických, přírodních ...) vhodných k cílené léčbě, a k dalším mnoha účelům týkajících se lidského organizmu.

Medicínský přístroj Sensitiv Imago využívá ke své práci úplně novou, tzvnls technologii, která je založena na tom, že každý proces, který v organismu člověka probíhá, každé onemocnění, každý předchůdce onemocnění, má svoje charakteristické energetické spektrum, které je důležité pro jeho existenci. Toto energetické spektrum můžeme nazvat „energetická škála“, „elektromagnetické kmitočty“, „elektromagnetické pozadí“ atd. ...

Při zkoumání tohoto fenoménu se zjistilo, že stejné procesy mají u různých lidí shodná elektromagnetická spektra, tudíž stačí změřit rozsah elektromagnetického spektra libovolného onemocnění u jednoho člověka, a můžeme s jistotou říci, že tento rozsah patří danému onemocnění. V databázi přístroje jsou uloženy vzorky elektromagnetických spekter všech známých správných a taktéž patologických procesů (samozřejmě s přihlédnutím ke stáří), které mohou probíhat ve zdravém a nemocném organismu.
Během snímání informace z organismu Sensitiv Imago porovnává získané hodnoty s těmi, které má v databázi. Při nalezení shody kmitočtů dochází k jevu biorezonance – zvětšení amplitudy a frekvence kmitočtu, tento moment přístroj zaregistruje a graficky na něj upozorní.
Je zde funkce předpovědi vývoje onemocnění, tzn. jak se bude současný stav vyvíjet za 1rok až 5 let, v případě jeho neléčení. Dále je také možnost předpovědět onemocnění ještě před jeho vznikem na základě rizikového stádia – pacient si na nic nestěžuje, klinické analýzy nepoukazují na patologii, ale u buněk se už začínají projevovat nepatrné anomálie, a pokud nebudou tyto změny napraveny, v budoucnu se z nich s největší pravděpodobností vyvinou onemocnění. Nakonec je zde ještě jedna nedocenitelná funkce, a to možnost stanovení dědičných náchylností k nemocem na základě chromozomatického testu.
Sensitiv Imago je schopen léčit nemocný organismus za pomoci BRT (biorezonanční terapie) a Mora-terapie. Tyto postupy vycházejí z faktu, že při změně elektromagnetického spektra jakéhokoliv procesu v organismu se mění i samotný proces, takže je možné provést poměrně rozsáhlou neinvazivní korekturu libovolného patologického procesu v organismu se stabilním výsledkem.

Pomoci Sensitiv Imago je taktéž možné vybrat optimální schéma pro léčbu pomocí léků, přírodních preparátů, bylinek a pod. Základní působení léku totiž není chemické či fyzikální, ale právě prostřednictvím elektromagnetická informace, takže spojením elektromagnetického spektra daného přípravku a patologického procesu je možné zjistit, zda na základě tohoto dojde ke zlepšení, či ev. i zhoršení současného stavu, a rovněž posoudit vliv i na ostatní orgány, tzn úplně se vyhnout vedlejším efektům, nebo je alespoň minimalizovat. Pomocí této technologie má naše zařízení unikátní možnost předpovědět změny vývinu onemocnění v závislosti na tom či onom přípravku, a dokonce toto vyjádřit v i procentuálních hodnotách.
Využití těchto funkcí je možné nejenom při léčbě, ale i při sestavování jídelníčku, vhodnosti kosmetických přípravků, výsledek působení různých materiálů ve stomatologii, vliv znečištěného životního prostředí atd.

Diagnostika zdraví

Počítačová diagnostika Sensitiv Imago
V současné době se už prakticky žádná modernější diagnostika (diagnostiku Oberon nevyjímaje) neobejde bez využití počítače, proto je pojem „počítačová diagnostika“ tolik rozšířen. My Vám teď povíme o diagnostické metodě, která bez počítačového zpracování není možná.

Králem mezi počítačovými diagnostickými přístroji je v této době právem Sensitiv Imago. Metoda „Sensitiv“ přišla na svět jako náhrada za metody Aurum a Grif, před nimiž byla diagnostika Oberon nejlepší ze všech.
Princip fungování počítačové diagnostiky Sensitiv je následující. Každý živý orgán funguje na své vlastní frekvenci. Podle frekvenčních vlastností analyzuje počítačová diagnostika funkční aktivitu orgánů a porovnává je s rozsahovými procesy. Bezkontaktně monitoruje životní procesy, poukazuje na možná narušení, stanoví konkrétní diagnózu, zjišťuje narušení vzájemného propojení v systémech organismu.
Použití počítačové diagnostiky Sensitiv Imago jako základního diagnostického komplexu a neinvazivní screening-metody, dává možnost několikanásobně zkrátit dobu vyšetření a vyhnout se tak návštěvám mnoha specializovaných pracovišť.

Podstata metody

Výzkumy posledních desetiletí, provedené v mnohých laboratořích a centrech v USA, Německu, Rusku a Japonsku ukázaly, že buňky, tkáně a orgány jsou struktury, které mají přesné bioelektrické charakteristiky. Pomocí experimentu se povedlo dokázat, že tyto charakteristiky se mohou rychle a hluboce měnit při patologických procesech. Elektrony a elektromagnetické pole nesou energii, náboje a informaci. Elektromagnetické pole, které svým způsobem funguje jako „palivo“ všech životních procesů, udržuje normální fyziologický stav buněk – stav homeostáze.

Životní procesy probíhající v organismu jsou již dávno snímány pomocí známých zařízení jako je elektrokardiogram, elektroencefalogram a elektromiogram. Ovšem počáteční hloubkové změny životaschopnosti organismu, které teprve začínají měnit strukturu atomů a buněk, projevující se ve změně homeostáze organismu, je možné zachytit a dekódovat jen za pomocí nejnovější metody energoinformační diagnostiky - nelineární analýzy ( NLS ). Je to jeden z posledních objevů v oblasti zdravotnictví, umožňující zachytit a promítnout v podobě kartogramů a grafů i ty nejmenší změny biologických struktur živého organismu. Systémy nelineární analýzy jsou založeny na výzkumu magnetických polí živých organizmů.

Možnosti

Možnosti zařízení Sensitiv a diagnostického programu Sensitiv Imago:

 • Provádí mnohafaktorovou analýzu systémové a orgánové homeostáze

 • Nachází onemocnění v organismu a možné příčiny jejich vzniku

 • Určuje onemocnění a riziková stádia vývoje

 • Vyhodnocuje biologickou aktivitu mikroflóry

 • Provádí analýzy neinvazivní metodo

  u: biochemický rozbor krve, analýza mikroflóry organismu ( výskyt virů, bakterií, parazitů )

 • Analyzuje genetické predispozice - chromozomatický test

 • Nachází alergeny a jejich příčiny

 • Charakterizuje změny v orgánech: funkcionální či organické

 • Zjišťuje kyselino-zásaditou rovnováhu v tkáních

 • Doporučuje volbu potravin při stanovování diety s ohledem na krevní skupinu (vyloučit–doporučit)

 • Umožňuje stanovit individuální schéma léčby a určit efektivní dávku přípravků pomocí testování v biorezonanční komůrce přístroje

 • Daná diagnostika umožňuje vyřešit problémy s váhou (nadváha i anorexe), a samozřejmě lze otestováním i zjistit reakci organismu na jakékoli stávající přípravky k hubnutí ještě před jejich užíváním

 • Sensitiv Imago obsahuje širokopásmové filtry spektronozodů 23 největších výrobců BAD, které jsou propojeny se všemi databázemi

 • Je možné dodatečně nastavit databázi BAD na konkrétní firmu

 • Sensitiv Imago obsahuje spe

  ktrogramy endogenních, potravinových, léčivových toxinů a toxinů z výrobního prostředí

 • Sensitiv Imago volí individuální selektivní léčebný prostředek z 1760 možných variant

 • Obsahuje informační spektronozody 1. frekvenčního selektoru pro stabilizaci stavu kůže

 • Databáze je doplněna o spektronozody měnícími strukturu, nebo provádějícími drenáž

 • Množství spektrogramů v programu Imago čítá na 10200 variant

Jak zařízení funguje

Diagnostika lidského organismu se provádí pomocí diagnostického přístroje, sestrojeného na základě zjištění, že buňky, tkáně i orgány jsou strukturami o určitých bioelektrických vlastnostech a pokusy prokázaly, že při patologických procesech se mohou rychle a hloubkově měnit.
Každý patologický proces, každý původce,

každá změna homeostáze má individuální, přesně dané energetické spektrum a databáze přístroje je vybavena vzory valné většiny patologických procesů. Při vyšetření snímáme v velké množství elektromagnetických kmitočtů, nesoucích kompletní informaci o všech procesech probíhajících v organismu, které přístroj porovnává se vzory ve své databázi a při shodě jakéhokoli elektromagnetického rozmezí se vzorem nastává jev biorezonance, přístroj tento proces zaznamenává a zobrazuje na monitoru. 

Podle pokynů programu Sensitiv Imago zachycuje zařízení data ze slabého elektromagnetického pole pacienta v souladu se schématem vyšetření a v závislosti na sledovaném orgánu (popř. skupině orgánů) program Sensitiv imago nastaví přístroj na hodnotu elektromagnetických impulzů dotyčného orgánu. Tyto impulzy jsou zaznamenávány z mozku vyšetřovaného, aniž by měření na dotyčného jakkoli působilo. Data z přístroje jsou předávána programu Sensitiv Imago a ten tato data zpracovává a generuje výsledky.

Tento proces se do jisté míry podobá procesu markování zboží v supermarketech podle jejich čárových kódů, a právě čárový kód je jakousi obdobou elektromagnetických frekvencí kteréhokoli procesu v organismu.


Obdobná metodika nám dává možnost získat nejúplnější informace o zdraví a o prvopočátečních příznacích nemocí (s ohledem na věk, pohlaví či jiné individuální aspekty), čehož za pomoci jakýchkoli současných metod vyšetření (ultrazvuk, rentgen, počítačová tomografie, apod.), které odhalují už jen samotný tvořící se proces, nelze dosáhnout.
V akupunkturní diagnostice (podle akupresurních bodů, nebo tzv EAV – elektro akupunkturní metoda Dr. Volla) se testuje tlakem, nebo měří elektricky energetický potenciál orgánů a soustav lidského organismu prostřednictvím biologicky-aktivních bodů, na kterých se odráží stav orgánů, avšak s určitou, i dosti podstatnou odchylkou.

Podstata biorezonance

O Biorezonanci

Bioenergetická rezonance neboli biorezonance je oblast energie v medicíne, která pracuje s elektromagnetickými frekvencemi nesoucí důležité informace a generované organismem. Předpona „bio“ poukazuje na živoucí organismus, a „rezonance“ znamená „vibrovat harmonicky s něčím“.

Buňky našeho těla generují slabé elektrické impulsy, které následně komunikují se sousedícími buňkami. Naše buňky neustále vysílají a přijímají tyto signály. Je to vlastně kmitání neboli vibrace, jejichž vzorek se liší u zdravého a u nemocného člověka. Kmitání buňky se mění s různými látkami jako jsou bakterie, toxiny, atd. a také se liší i vlastní strukturou.

Pomocí diagramu Vám teď vysvětlíme teorii biorezonance.

Zobrazení mikromagnetického kmitání.

Všechny buňky v těle vysílají nepatrné elektrické signály, kterých se využívá jako komunikačního prostředku mezi buňkami. Pokud je buňka zdravá, její signál bude harmonický a bude volně rezonovat s ostatními buňkami. Pokud nějaký patogen ( bakterie, toxin, virus, parazit, ... ) napadne buňky, pak signál bude deformovaný. Tyto signály je možné měřit pomocí elektrodů na pacientově těle.

 

 

 

 

Deformované signály vycházející z poškozených buněk obsahují harmonické i neharmonické kmitání. Takzvané molekulárně-absorbční-cyklus dokáže s pomocí biorezonančního přístroje oddělit deformovanou část signálu.

Biorezonanční terapie

Neharmonická kmitání jsou převrácená a navrácena zpět tělu jako terapeutická informace. Obrácené kmitání zruší deformaci signálu a stimuluje buňku ke kmitání ve zdravém režimu.

Biorezonance stimuluje tělo k seberegeneraci, nemá žádné vedlejší účinky a představuje další stupeň v evoluci péče o zdraví.

Metoda NLS přístroje Sensetiv

Díky experimentům s kladnými výsledky se mohla vědecká společnost konečně přesvědčit v existenci efektu supercitlivého ( intuitivního ) vnímání o tom, že takové schopnosti mohou mít všichni lidém a že je možné je zesílit tréninky a v poslední době je zřejmé, že se tomu může pomoct použitím speciálních přístrojů. Vysvětlení fenoménu intuitivního vnímání se ukázalo být možné podat díky materialistických koncepcí aniž by se dostal za hranice vědeckých zákonů. Schopnost vnímat odstraněné ( skryté ) dráždiči mimo spojení s obyčejnými senzorovými procesy vyžádala ke svému vysvětlení určitých výzkumů v rámcích podobných disciplín, jako je neurofyziologice, teorie informací a kvantová teorie. Nevysoká vnímavost – základní problém při využití parapsychologických fenoménů v široké praxi. Ke zvýšení vnímání se využívá různých metod formování zadané bioelektrické aktivity mozku při kterých se úspěšně realizují paranormální schopnosti člověka v oblasti intuitivního vnímání.

V roce 1975 R. Monroe patentoval způsob potenciace paranormálního stavu lidského mozku pomocí stereozvuků, které do pravého a levého ucha zkoumaného vedly zvuky o frekvenčním rozdílem 4-7 GHz. Richard a George Radd ( Oxford University ) navrhli využít slabého přeměnného magnetického pole, rezonančního tetra-rytmu mozku dohromady s vizuálními a zvukovými dráždiči k zesílení efektu supercitlivého vnímání. Podle profesora Rudolfa Kapelnera ( neurologický institut Vídeňské univerzity ) vzrušené mozkové hemisféry magneticko-vizuálně-zvukovým impulsem se stávají zdrojem nového obrazu myšlení a nového poznání.

Nikdo jiný než Laureát Nobelovy ceny v oblasti fyziky Denny Gabor, který objevil princip holografie, přišel k zajímavému vědeckému závěru, že ultraslabá emise fotonů, která se pozoruje u všech zkoumaných živočichů a rostlin prudce vzrůstá, když biologický systém začíná umírat ( nezávisle na druhu smrti – ať už z důvodu mechanického narušení, otravy, přehřátí nebo zmrznutí ).

Parapsychologické výzkumy provedené paralelně ukázali existenci zvýšení přesnosti testů na intuitivní vnímání u zkoumaných. Profesor John B. Hayed z Londýna studoval psychometrii v období svých výzkumů zlomu kovové brusky, díky čemuž ustanovil na velkém statickém materiálu zesílení efektu supercitlivého vnímání u zkoumaných při ničení kovu. Profesor T. van Hoven z Amsterdamu se svou teorií Kvantové entropijní logiky matematicky dokázal možnost značného rozšíření všech článků informačního narušení jakýchkoliv materiálních struktur tvořících vzájemně na sebe působící systémy, což mu umožnilo sformovat základní princip teorie poznání: „Poznáním ničím, ničením poznávám.“ Tyto a jiné experimenty v oblasti psychotroniky umožnili vytvořit přístroje přepínající běžné lidské vnímání senzorovými interpersonálními psychologickými reakcemi.

Za pomocí biorezonančního přístroje se dostahuje úmyslného, kontrolovatelného rozšíření sféry podvědomí, ruší se bariera mezi vrstvou vědomí a sférou podvědomí, nesoucí obrovské množství informací o okolním světě. Do našeho podvědomí se neustále dostává informace s okolního světa z různých zdrojů aniž bychom si jí všímali, a mezi nimi se do podvědomí dostává také taková, která vychází z lidí a předmětů, jejichž prostorovou polohu bychom chtěli znát, a také od fyzických předmětů, jejichž stupeň risku narušení se snažíme zjistit. Systémy nelineární analýzy jsou založeny na zkoumání magnetických polí živých organismů. Magnetické pole hraje důležitou roli v informačním přenosu a vzájemném působení biologických systémů s vnějším okolím. Při zpracovávání přístroje se využívalo toho faktu, že biologický systém má elektromagnetická informační kostra, schopná reagovat na vliv velmi slabých snějších polí.

V souvislosti s Kvantovou entropijní teorií logiky se informační přenos mezi systémy provádí distálně, asociativně a volitelně na účet kvantů elektromagnetického záření, mající energii, adekvátní energii ničící spoje elementární struktury systému. Principy teorie entropijní logiky se umožňují utvrdit v tom, že v biologických systémech vznikají při informačním přenosu nestabilní ( metastabilní ) stavy. Magnetické momenty molekulárního proudění pod vlivem vnějšího magnetického pole ztrácí svou počáteční orientaci, na úkor čehož se jeho páteřní struktury delokalizovaných elektronů příměsných center nervových buněk mozku přeřadí, což je příčinou vzniku jejich nestabilních stavů, jejichž rozpad hraje roli zesilovače iniciujícího signálu.

Z pohledu fyziky představuje biorezonanční přístroj systém elektronických oscilátorů, rezonujících na délce vlny elektromagnetického záření, jejíž energie je adekvátní k energii ničení dominujících vazeb, udržujících strukturní organizaci zkoumaného objektu. Takovým způsobem umožňují přístroje určit podmínky stabilní existence jakékoliv z materiálních systémů ( objektu ) bez závislosti na úrovni strukturní organizace ( mechanická, fyzicko-chemická, biologická ). Přístrojově-programový komplex zpracovaný vědci umožňuje sformovat danou bioelektrickou aktivitu neuronů mozku, na jejímž pozadí je možno zesilovat slabší signály, registrovat je a dešifrovat informaci obsaženou v nich. Teoretické propočty, provedené pomocí počítače umožňují zachytit řadu stacionárních stavů, odpovídajících určitému entropijnímu potenciálu, které na sebe vzájemně působí se spektrem elektromagnetického záření. Biorezonanční přístroj určitým způsobem zaměřuje tato vyzařování podle místa jejich původu, aby je mohl následně dešifrovat a zobrazit na monitoru počítače, kde se vytváří virtuální model objektu v určitých barvách. Pomocí odstínů barevného spektra a jejich rozmístění na počítačovém modelu objektu, a také dynamiky jejich změny v průběhu, je možno zjistit průběh procesů narušení materiálních struktur a dávat předpovědi stability těchto struktur v čase. Ke zjištění zón narušení zkoumá operátor samostatně, neustále zmenšující se kartografické kvadranty, sestavované počítačem do té doby než se lokalizuje zdroj narušení s určitým procentuálním stupněm přesnosti. Popis principu fungování přístroje Sensetiv Imago je popsán tímto schématem:

Informačně-telemetrický ( ITK ) k analýze

Objekt zkoumání ( pacient )

Biologická zpětná vazba ( operátor )

Mechanismus vyšetření: komplex vydá informační kod ( elektromagnetické, radio a světelné impulsy ) pro specifické působení na nervový systém operátora, čímž jej dostane do stavu vysoce citlivého vnímání, čímž zesílí biologickou vazbu operátora a objektu zkoumání, a následně pak operátor uzamkne vazbu ITK pomocí SBA snímačů. Obdržená informace se zpracuje pomocí programu, které byly vytvořeny na základě teoretických a experimentálních zkoumání. Informační kod, metody vlivu a databáze s informací obdrženou experimenty se nachází v počítači. Biorezonanční přístroj Sensetiv Imago slouží k převodu obsažené informace do číselného kodu, a také k zobrazení fluktuálního dignál a předání k analýze do počítače.

Do komplexu patří:

- přístroj Sensetiv Imago

- vyzařovače elektromagnetických impulsů

- zvukové dráždiče ( elektromagnetické vyzařovače )

- vizuální dráždiče ( monitor )

- rušič mikromechanických struktur – laser

- SBA snímače ( citlivý element + transformátor kodu )

- kvazistabilní snímače

Základním stavebním kamenem je způsob zvýšení citlivosti a stupně důvěryhodnosti výsledků práce operátorů, působením vlivu magnetického pole na mozek skrz magnetické induktory ustanovené na hlavě nad pravou a levou spánkovou oblastí, které generují parametry magnetických impulsků nízkofrekvenčních kmitání s modulací blízké k theta-rytmům mozku k dosažení maximálního efektu.

Vytvořené rytmy destabilizují biosystém a nestabilní systém vyzařuje podle Teorie kvantové entropiní logiky energii, tzn. probíhá aktivace činností mozkové kůry, což je charakterizováno zesílením intuitivního vnímání. Značení frekvencí střídavého proudu v řetězci magnetických induktorů a formujících se impulsů, nesoucí frekvence a magnetická indukce magnetických impulsů se zaplněním impulsů napětím vysoké frekvence byly autory určeny v důsledku teoretických a experimentálních výzkumech. Přístroj určený k působení magnetickým polem, prezentovaný dvěma magnetickými induktory, sestavenými jako solenoidy v podobě spirál z meďěného drátu se srdečníkem, které zároveň slouží jako spirální vyzařovači indukce a jsou připojeny ke generátoru impulsů. Nesoucí se frekvence nízkonapěťového proudu má velikost magnetické indukce do 25 mTl na pracovním povrchu magnetických induktorů pro levý (N) a pravý (S) článek a nachází se v rozmezí 200 GHz. V řetězci napájení induktorů jsou ustanoveny přerušovači, dávající možnost regulovat frekvenci přerušení forumující se induktory magnetických impulsů v rozsmezí od 1 do 10 GHz s přesností na 0,1 GHz a jejich střída je od 5% do 95% s posunem 5%, přičemž parametry N a S článků umožňuje generátor regulovat samostatně. Frekvence 200 GHz je modulovaná vysokou frekvencí 150 kGHz. Magnetické impulsy formující se magnetickými induktory, synchronizované s působením specifických dráždičů na periferické oddíly vizuálního a zvukového analyzátoru ke zvýšení efektu intuitivního vnímání.

Přístroj se skládá z napájecího bloku, bloku mikroprocesoru, bloku indikace a bloku zesilovačů/přerušovačů.

Blok mikroprocesorů zajišťuje napájení přes port informací z počítače a transformuje je v elektrické signály, následně je rozprostírá na zesilovači-přerušovači, a také přijímá informaci z trigerního snímače, kterou transformuje do číselného koru a předává zpět do počítače. Zesilovače-přerušovače formují napětí a řadu o určité velikosti, jejíž procesy jsou automaticky nastavené a mají ochranu proti přetížení. Blok indikátorů zobrazuje běžnou práci zesilovačů.

Laserový vyzařovač se skládá z laseru s tvrou kostrou o výkonu 5 mVt a vlnovou délkou 630-680 nm. Užití laseru je podmíněno použitím v podobě rušiče mechanického systému. Na druhou stranu je jasné, že v souvislosti s opačným zákonem Faradeya, cirkulárně polarizované světlo laseru působí jako efektivní magnetické pole se všemi následky. Periodické působení laseru na citlivý optický systém optoelektronického radioelementu ( krystal křemene ) vyvolává průraz radioelementu, při čemž se vylučuje malá energie narušení, ale z důvod frekvenčně periodického působení, synchronizujícího se s theta-rytmusem operátora, probíhá sumírování těchto energických vln, což se projevuje zvýšením efektu intuitivního vnímání.

SBA snímač se skládá z

 • trychtýřového vlnovodu

 • citlivého elementu

 • integrátoru

 • zdroje napětí

 • diferenciálního zesilovače

 • detektorního článku, zesilovacího působení na element

 • transformátoru signálu do čísla

SBA snímač je určen ke vnímání mozkové činnosti a převodu této informace do posloupnosti impulsů. Působení se podrobuje citlivý element. Citlivý element prezentuje generátor šumu v podobě zdroje šumu a využívá se elementu 2G401B. Element se nechá nasáknout neustálým proudem o velikosti několika jednotek mikroampér, napětí se vybere v procesu nastavení. Zdroj napětí se skládá z operačního zesilovače a regulujícího elementu ( bipolární tranzostor s malým koeficientem šumu ), vytvářející stabilní napětí, nezávislé na pulsaci napětí napájení. Výběr tak malého napětí je podmíněn snahou zvýšit citlivost aktivního elementu k vnějším vlivům. Informační signál se snímá z citlivého elementu a prochází přes zesilující trakt s koeficientem zesílení 30 dB, sestávající ze dvou operačních zesilovačů. Citlivý systém přijímá užitečný signál, a také náhodná statická pole. K odstranění takového vlivu v první kaskádě zesilovacího traktu je použit přesný diferenciální zesilovač INA 128, kde na jeden vchod se dává napětí signálu, a na jiný – napětí signálu, který je puštěn přes integrátor, čímž , pomocí čehož dostaneme užitečný signál. V podobě zesilovače je použit operační zesilovač obecného určení. Komparátor 512CA3 převádí analogový signál do impulsí posloupnosti a předává do přístroje, kde probíhá následná analýza informací. Systém zpracování informací vyžaduje odstranění vlivu samotného přístroje. Z tohoto důvodu je využíváno galvanického systému rozmístění snímačů od přístroje.

SBA snímač obsahuje článek detektoru, zesilující vliv na citlivý element. Článek detektoru sestává z logopedické antény, míšeče, usměrňovač, diskriminátoru a heterodinu. Logopedická anténa má spirální konstrukci, zajišťující úzké nasměrování, při čemž funguje v širokém rozsahu frekvenci. Příjem se provádí spektrem frekvencí, na kterém probíhá vyzařování orgánů a tkání člověka. Na anténě jsou také nainstalovány SVČ diaody, na které se posílá napětíz heterodinu. V usměrňovači probíhá vylučování nízkofrekvenčního signálu, která následně putuje do diskriminátoru, kde probíhá vyloučení informačních vln odečítáním integrovaného signálu od základního. Informační vlny se v podobě impulsů napětí posílají na zdroj napětí a mění stanovenou veličinu proudu, míchaje pracovní bod citlivosti elementu a tím samým mění i frekvenční spektrum jeho signálu.

Novinky

Wi-Fi

10.10.2018

Nyní v čekárně našich ordinací v Zábřehu můžete také zdarma používat Wi-Fi

Facebook


Zajímavé odkazy

Shi atsu Pavel Dohnal

 

 

Akce

Nabízíme:
-komplexní vyšetření zdraví na diagnostickém přístroji Sensitiv Imago za 1.000 Kč!Na vyšetření si rezervujte asi 2 hod. Vašeho času. 

Kde nás najdete


Webing.cz - webhosting, webdesign Infotip.cz - informaèní a vyhledávací server
Copyright © 2012 - 2022 Celomed